Notulen vergaderingen

Vanaf heden zijn de notulen te lezen door op de link te klikken.

U kunt de notule dan opslaan op uw eigen pc en eventueel uitprinten.

notule vergadering 18 september 2013.doc (108544)

NotuleLeefbaarheidgroep Koninginnebuurt, not 18 december 2013.doc (114176)

Notulen vergadering 22 januari 2014.docx (32691)

notulen 19 feb. '14.docx (32208)

notulen 19 maart 2014.docx (32111)

Notule vergadering 16 april.docx (31868)

Notule vergadering 21 mei 2014.doc (108544)

Notule vergadering 18 juni 2014.doc (103936)

notulen 16 juli 2014.doc (115712)

Notulen 15-10-1014.doc (45056)

Notule 18 maart.docx (30241)

Notulen vergadering 28 april 2015.docx (32037)

 

 

Leefbaarheidsgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

notulen vergadering 26 juni 2013

 Aanwezig: Hans Holtrop, Leen Meeuwissen, Marian van Aalten, Els Eijkelkamp, Ben Holtrop, Willy Peters

Afwezig m.k. Theo van Beuningen en Leo de Wijs.

 1. Opening: Hans opent de vergadering met een hartelijk welkom.
 2. Vaststellen van de agenda: Deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 3. N.a.v. de notulen van 22 mei jl.: geen op of aanmerkingen
 4. Mededelingen: Er heeft een gesprek plaats gevonden tussen Gemeente en Leefbaarheidgroep betreffende verkeer knelpunten in de wijk. Concreet: er zal een oplossing worden gezocht voor de vermeende fietsstroken in de Juliana- en Prins Hendrikstraat. Dit is door de gemeente bij monde van Dhr. Vogels toegezegd.
 5. Tuinwedstrijd en BBC: De tuinwedstrijd wordt gecoördineerd door Leen. Er wordt twee maal gekeurd nl. juli en eind augustus waarna de winnaars bekend worden gemaakt. De prijsuitreiking vindt op een nader te bepalen tijdstip plaats. De voorbereidingen voor de BBC zijn in volle gang en zal plaatsvinden op vrijdag 2 augustus.
 6. Evaluatie rommelmarkt: Deze is goed verlopen en heeft ondanks het slechte weer goed aftrek gevonden! Juiste bedrag wordt z.s.m. bekend gemaakt.
 7. Rondvraag: Els, kunnen overgebleven spullen niet via andere markten aan de man worden gebracht? We zullen dit voorstel meenemen naar het volgend jaar
 8. Sluiting: Om 2036 sluit Hans onder dankzegging de vergadering

 

Namens de Leefbaarheidgroep,

Ben Holtrop, secretaris.

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

Notulen vergadering 22 mei 2013

Aanwezig: Leen Meeuwissen, Hans Holtrop, Willy Peters, Elly Holtrop, Theo van Beuningen, Leo de Wijs,  Els Eijkelkamp, Ben Holtrop.  Gast: René Verheijen

Afwezig: Marian van Aalten. m.k.

Opening: Om 19.30 uur opent Hans de vergadering en heet een ieder hartelijk welkom.

 1. Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering: De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De notulen worden onder dankzegging goedgekeurd.
 2. Mededelingen en meldingskaarten: zie bijlage
 3. Welkomstpakketten: Alles is bezorgd, wachten op nieuwe adressen (Vivare).
 4. Rommelmarkt: Hans neemt stevig de regie in handen, en verdeelt de taken waar mogelijk! 1 Juni is de datum waarop alles zijn beslag krijgt. Er komt een centraal punt voor de financiële afdracht zodat dit overzichtelijk blijft!! Leen zorgt weer voor de grabbelton, Jos met zijn combo voor muzikale begeleiding. Na af loop kan men gebruik maken van het gemeente depot om spullen af te voeren. De tent van Wijkplatform Elst Noord is weer tot onze beschikking. Hopen op goed weer!
 5. Rondvraag: Theo: er is wat onduidelijkheid over een datum in oktober 2013. Wie heeft dan een zaal in “De Wieken” vastgelegd? Niemand van de vergadering is hiervan op de hoogte. Theo zoekt uit waar dit vandaan komt. Leen: Geeft aan bij een uithuisplaatsing door Vivare eenzijdig te zijn ingelicht en zodoende wat stappen had ondernomen. Was niet zo bedoeld stelt hij. Ben: De vergunning van de gemeente is binnen.

Bijlage: René Verheijen geeft een uiteenzetting over het gebruik van Triade. De opzet is dat de activiteiten door de burgers van Elst Noord in het gebouw plaats gaan vinden. Men denkt aan een eetcafé waarvoor nog mensen worden gezocht om te kokkerellen. Ook het huidige bingoteam zou daar neer kunnen strijken. Toch moet het gebouw niet als buurthuis worden gezien maar als een plaats waar activiteiten kunnen worden gehouden. Ook de mensen van Triade zijn enthousiast en willen hun steentje aan deze opzet bijdragen. Wie het allemaal coördineert is niet helemaal duidelijk alhoewel STUW bij monde van René een groot aandeel zal leveren.

 

Namens de Leefbaarheidsgroep,

Ben Holtrop, secretaris

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

Notulen vergadering 17 april 2013

Aanwezig: Theo van Beuningen, Leo de Wijs, Willy Peters, Els Eijkelkamp, Leen Meeuwissen, Hans Holtrop, Elly Holtrop, Marian van Aalten en Ben Holtrop.

 1. Opening: De voorzitter opent de vergadering om 19.35 uur met een hartelijk welkom.
 2. Vaststellen agenda: Deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld
 3. Notulen vergadering 27 maart ’13: De welkomstpakketten zijn gereed en worden per omgaande door Els bij de nieuwe buurtbewoners bezorgd.
 4. Mededelingen: Koningsboom, Deze wordt ter eren van de troonswisseling geplant op vrijdag 19 april om 16.00 uur door onze burgemeester Edelachtbare heer A van Asseldonk. De boom wordt geplant Op ’t Fort, achterzijde gemeentehuis.
 5. Rommel markt 8 juni: De aanvraag voor de vergunning richting gemeente is gebeurd. De uitbreiding van het de markt wordt nog onderzocht. Bij voetbalvereniging Spero zijn misschien Kramen te lenen( huren). Ben onderneemt hiertoe actie.
 6. Bewonersavond: Het programma is rond, Theo drukt enquêteformulieren af voor de vragenronde. Muziek in de pauze verzorgt Elly, Verder wordt iedereen van het bestuur verzocht om 19.15 uur aanwezig te zijn!!
 7. Rondvraag: Hans nodigt voor een volgende vergadering de burgemeester uit of de wethouder kernen Mevr. Koopmans. Wel wordt tijdens de vergadering opgemerkt of het hekje om de koningsboom niet wat goedkoper had gekund. De scheepsbouwer die lid zijn van de Leefbaarheidgroep hadden deze voor de helft, dus 4250 euro, met een grote glimlach op hun gezicht geleverd! Tot slot: Bij buren in actie is onduidelijkheid troef
 8. Sluiting: Om 20.55 uur sluit Hans onder dankzegging de vergadering

 

Namens de Leefbaarheidgroep,

Ben Holtrop, secretaris.

 

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

Notulen vergadering 27 maart 2013

Aanwezig: Els Eijkelkamp, Leen Meeuwissen, Marian van Aalten, Elly Holtrop,  Willy Peters, Hans Holtrop, Theo van Beuningen, Ben Holtrop. Afwezig: Leo de Wijs

Gasten: Mevr. Henny Schraven en Dhr. Jack Gerritsen

 1. Opening: Hans opent de vergadering met een hartelijk welkom speciaal tot de gasten.
 2. De notulen en agenda worden zonder wijzigingen vastgesteld.
 3. Mededelingen: De prijsuitreiking van de tuinwedstrijd zal voorafgaand aan de buurtbarbecue plaatsvinden. Meldingen vanuit het Wijkplatform Elst Noord door Willy: 1) Een avond voor buurtbewoner aangaande de wet op de WMO aangevraagd door De gezamenlijke platforms gaat voorlopig door te weinig informatie vanuit de gemeente niet door. 2) De verhuizing van de uitvlucht naar Triade laat nog even op zich wachten. De invulling van de activiteiten in het gebouw worden nog nader onderzocht. 3) Het planten van de koningsboom is een activiteit dit door de Oranjevereniging zal worden gedaan.4) De werkgroep Valburgseweg, ten behoeve van de nieuwbouw AH, is opgeheven daar de verkeersperikelen grotendeels zijn opgelost. Els gaat de welkomstpakketten onder de nieuwe bewoners verspreiden.
 4. Noord tangent: voorlopig geen nieuws
 5. Bespreken bewoners avond: Het programma is rond. De uitnodigingen worden half april in de buurt verspreid.
 6. Rondvraag: Dhr. Gerritsen vraagt hoe het zit met de nieuwe vorm van huurverhoging. Theo geeft als bestuurslid van HVOB een toelichting over inkomenscategorieën en huur betalingsverplichtingen. Willy :  Er komt een Altheimerscafe in Tertio, datum nog niet bekend. Ben, Heeft 2 april een afspraak met mevr. S. Mennen over Rommelmarkt en AED.

Namens de Leefbaarheidgroep,  Ben Holtrop, secretaris

 

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

Notulen vergadering dd. 20 februari 2013

Aanwezig: Theo van Beuningen, Leo de Wijs, Els Eijkelkamp, Hans Holtrop, Leen Meeuwissen, Willy Peters, Marian van Aalten en Ben Holtrop.
 

 1. Opening: Hans opent de vergadering met een hartelijk welkom
 2. Vaststellen agenda:  Deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld, ook worden de notulen met dank aan notulist Willy Peters goedgekeurd.
 3. Mededelingen: De welkomstpakketten worden week 8 update gemaakt door Els en Hans en verspreidt onder nieuwe bewoners in de wijk. 9 maart is er weer de traditionele opschoondag. I.s.m. gemeente en Vivare worden de plaats bepaald. Wijkplatform Elst Noord plaats de tent in de buurt van de Verdistraat. Er komt een info avond voor de buurtbewoners van Triade op donderdag 28 februari. Aanvang 20.00 uur in Triade zelf. Onderwerp: wijziging gebruik gebouw met onder andere huisvesting Uitvlucht.
 4. Noordtangent: Geen nieuws.
 5. Bespreken bewonersavond: Het programma t.b.v. de bewonersavond 24 april a.s.is rond. Ben verzorgt de uitnodiging!
 6. Rondvraag: Leen, voorstel om na de troonswisseling de Koninginnebuurt om te dopen tot Koningsbuurt. Bekijken of dit praktische problemen oproept anders akkoord, Ben neemt contact op met de gemeente voor a) de rommelmarkt en b) welke personen gaan dit jaar AED reanimatie cursus volgen. Verder meldt hij dat tijdens de rommelmarkt hij door omstandigheden niet aanwezig kan zijn. Wel neemt hij de organisatie op zich. Hans, stelt voor om de uitreiking, van de prijzen die zijn behaald bij de tuinwedstrijd, te doen tijdens de buurtbarbecue, wordt volgend vergadering beslist.

 

Ben Holtrop, secretaris.

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

               Notulen Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt d.d. 23-01-2013.

               Aanwezig: Els, Theo, Leen, Leo, Willy, Hans.

               Niet aanwezig met kennisgeving: Marian, Ben, Elly.

Opening: De Vz opent om 19.35 uur de vergadering en heet de aanwezige welkom.

Vaststellen agenda + notulen van 13-12-2012.

Hier zijn geen bijzonderheden te vermelden.

Mededelingen: Hans vertelt dat de jaarlijkse bijdrage van de gemeente nog niet binnen is, maar dat hij Sandra Mennen heeft gevraagd dit uit te zoeken. Ook wordt er afgesproken dat i.v.m. de weersomstandigheden het uitdelen van de welkomstpakketten op een laag pitje komt te staan.

Noordtangent: Hier is nog geen nieuws over te melden, volgens de wethouder zegt Ben staan de plannen voorlopig in de koelkast en niet in de vriezer.

Bewonersavond: Op de bewonersavond krijgen wij een diasessie te zien over de evacuatie in de oorlog en de wederopbouw van Elst tot 1954. Deze avond wordt verzorgd door Dick Herbets van de stichting Maritheame. Na deze sessie krijgen wij van Ben de knelpunten in onze wijk te horen, waarna wij afsluiten met een gezellige bingo. Dit mag U niet missen dus komt alle !! Er wordt tevens afgesproken dat de folders over 2 weken de deur uitgaan. Theo zal het drukwerk verzorgen.

Rondvraag: Willy geeft nog even wat belangrijke punten door van de vergadering van het Wijkplatform Elst Noord, o.a. de bijeenkomst over de WMO in Zetten door de Gemeente. Deze wordt trouwens ook behandeld tijdens de Algemene ledenvergadering van de Huurdersvereniging op donderdag 11 april 2013. Tevens is er bij Willy een nieuwsbrief van de gemeente over Wet – Werk en Bijstand binnengekomen, hierin een uitleg over de boetes die worden opgelegd bij overtredingen van de uitkeringsregels.

 

Sluiting: Om 20.15 uur sluit de voorzitter onder dankzegging de vergadering.

 

Notulist: Willy.

 

 

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

Notulen vergadering dd. 13 december 2012.

Aanwezig: Hans Holtrop, Leen Meeuwissen, Elly Holtrop, Els Eijkelkamp, Ben Holtrop, Leo de Wijs, Theo van Beuningen, Rene Verheijen, Marian van Aalten en Willy Peters.

 1. Opening: Hans opent de vergadering met een hartelijk welkom
 2. Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering: De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. n.a.v. de notulen: wordt vastgesteld dat er nog steeds geen vervangende ruimte voor de uitvlucht aanwezig is. ( Maar ja ze, de gemeente, heeft nog een zee van tijd, drie weken). Ja…..”Veel beloven en weinig geven doet de……….”
 3. Mededelingen: Welkomstpakketten ligt even stil door een ongeval van Els, pakt het in het nieuwe jaar weer op. Rene: geeft een uiteenzetting over zijn afscheid als opbouwwerker bij de lbg Koninginnebuurt, er zijn te weinig vacante uren voorradig. Tijdens zijn relaas geeft hij een ieder een pakketje met als inhoud figuren met een dikke duim en laat weten dat de groep uitstekend werk verricht! Met vragen kan men altijd bij Rene langs komen hij bedankt ieder persoonlijk met de beste wensen voor de toekomst. Hans bedankt Rene voor zijn inzet en overhandigd hem een cadeaubon.
 4. Noordtangent: Geen nieuws
 5. Bespreken evenementen en jaaragenda maken: Ben heeft een concept gemaakt dat goedgekeurd wordt en door hem zal worden verzonden.
 6. Rondvraag: Theo, zaalhuur voor bingo; wordt goedgekeurd. Bingogroep kan zich zelf bedruipen. Theo maakt over de betaling een afspraak met Hans van Beek. Elly, vraagt toestemming om de website met een jaar te verlengen. Leen, vraagt hoe het verder gaat met de ledenwerving, Er is in de wijkkrant en op de website aandacht aan besteed.
 7. Sluiting: na een hapje en een drankje om 21.45 uur      

 

 

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

Notulen vergadering 10 oktober 2012-10

Aanwezig: Hans Holtrop, Willy Peters, Marian van Aalten, Ben Holtrop, Theo van Beuningen, Leo de Wijs, Els Eijkelkamp, Jos Vleugels, Leen Meeuwissen. Rene Verheijen (STUW).

 1. Opening: om 19.35 uur opent Hans de vergadering met een hartelijk welkom!
 2. Notulen en vaststellen agenda: de Agenda wordt zonder wijzigingen goedgekeurd, de notulen zonder op of aanmerkingen.
 3. Mededelingen: Hans heeft een donatie ontvangen van Vivare, honderd euro, en daar spaarlampen voor gekocht t.b.v. Welkomstpakketten. Leen: heeft hemel en aarde moeten bewegen om een container verwijderd te krijgen die in de J.W. Friso-/ W de Zwijgerstraat was geplaatst, Hij werd in eerste instantie van het kastje naar de muur gestuurd en na 24 uur werd de container verwijderd! Was geplaatst om een vermeende huisuitzetting te bevorderen. Ben: Gaat de jaaragenda inkleuren en probeert doublures met activiteiten van andere verenigingen te voorkomen. Gaat de activiteiten agenda van de gemeente raadplegen en gaat contacten leggen met andere verenigingen.
 4. Noordtangent: Contact met de wethouder dhr. Witjes gehad over de te volgen procedure voor wat communicatie betreft. Afgesproken is dat wanneer bekend is of al dan niet de Noordtangent doorgaat eerst W. Peters en B. Holtrop worden ingelicht voor berichtgeving naar “buiten”komt.
 5. Zie mededelingen.
 6. Rondvraag: Willy, Als de Uitvlucht 1-1- ’13 wordt gesloten blijkt er geen alternatief aanwezig! Ook vanuit de STUW komt de mededeling dat er geen nieuwe locatie aanwezig zal zijn. De vergadering is verbluft over deze uitspraken en vraagt zich af “is dit het jeugd beleid in Overbetuwe”. Er worden overal voorzieningen getroffen ook in onze gemeente voor de jeugd en nu DIT! Wij gaan ons beraden wat wij voor acties gaan ontplooien i.s.m. de jongeren!! Theo, De honden- uitlaatplaats aan de Wilhelmina-/ Julianastraat Wordt nu 2x per week gereinigd. Er vindt ook overleg plaats om de kermiswagens ergens anders onder te brengen en een afrastering om het gehele veld aan te brengen zodat de dieren los kunnen lopen. Jos is teleurgesteld dat er nog niets met zijn werk voor ledenwerving is gedaan. Na een discussie is besloten dat Ben een historisch stukje schrijft en Jos dat in zijn stuk verwerkt. Daarna verzorgt Elly de Lay-out. Waarna de ledenwerf actie kan starten. Willy, Het Talud bij het nieuwe gedeelte van de openbare begraafplaat blijft zoals het nu is aangelegd. Deze plaats wordt ook gebruikt als honden uitlaatstrook. Het resultaat is dan dat er hoogstwaarschijnlijk uitwerpselen op het trottoir komen te liggen want niet iedere hond is fit genoeg om de heuvel te beklimmen.  
 7. Om 20.56 sluit Hans de vergadering met dank aan de leden.

 

Ben Holtrop, secretaris  

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

notulen vergadering dd. 12 september 2012

Aanwezig: Els Eijkelkamp, Elly Holtrop, Leen Meeuwissen, Hans Holtrop, Marian van Aalten, Rene Verheijen (STUW), Theo van Beuningen, Ben Holtrop.

Afwezig: Jos Vleugels, Willy Peters. Beiden met kennisgeving.

Agenda:

 1. Opening:Hans opent de vergadering met een hartelijk welkom.
 2. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld; n.a.v. de notulen: Ben, zijn de welkomstpakketten compleet? Ja alleen de spaarlampen moeten aangevuld worden. Sponsor gezocht. Vorige door Vivare betaald. Was eenmalig.
 3. Mededelingen: Jaaragenda voor 2013 opstellen aan de hand van gemeentegids. Dit om doublures met andere activiteiten in de gemeente te voorkomen.
 4. Noordtangent: Via Kernenadviseur mevrouw S. Mennen een mail ontvangen over het verloop en ontwikkelingen van de Noordtangent. Hierbij worden wijkplatform en leefbaarheidgroep na college en raad pas ingelicht. Wij zullen ons beraden en daarna een brief met onze op- en aanmerkingen naar de gemeente sturen.
 5. Barbecue evaluatie: Zeer geslaagd en financieel kosten dekkend. Met dank aan de organisatie en entertainer Hans van Beek.
 6. Samenwerking jong en oud: Rene geeft aan welke samenwerkingsmogelijkheden hij voorstaat. Samen met de activiteiten van het LBG zoals BBC, Tuinwedstrijd, rommelmarkt deze uitbreiden. Ook een item op de bewonersavond met en door jongeren behoort tot de mogelijkheden. Opzet volgt door Ben.
 7. Rondvraag: Er komt vanuit het vrijwilligers- steunpunt een cursus in oktober over omgaan met vrijwilligers werven en behouden en binden. Hans regelt dat iemand van LBG daar aan deelneemt. Dan volgt nog een discussie over de rekening die niet meer door gemeente betaald wordt. Dit zijn kosten van kopiëren en bewonersavond. Theo regelt dit.

Namens LBG Koninginnebuurt,

Ben Holtrop, secretaris.

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

 

Notulen vergadering van 11 juli 2012

Aanwezig: Hans Holtrop, Leen Meeuwissen, Elly Holtrop, Els Eijkelkamp, Leo de Wijs, Marian van Aalten, Willy Peters( WPN, later), Theo van Beuningen, Rene Verheijen(STUW), Ben Holtrop.

Afwezig: Jos Vleugels(m.k.).

Agenda:

 1. Opening: Hans opent de om 19.30 de vergadering met een hartelijk welkom.
 2. Vaststellen agenda: deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld, de notulen worden goedgekeurd met dank aan de secretaris.
 3. Mededelingen en meldingskaarten: Welkomstpakketten, Els haalt de folders bij de gemeente en maakt de tassen compleet. Hans geeft aan dat er geen tassen meer in voorraad zijn, Rene zorgt voor nieuwe en/of kijkt waar ze besteld zijn. Hans deelt mee dat de leiding van de bingoavonden bij het laatste optreden een bosje bloemen heeft ontvangen. Rene gaat nog een gesprek aan t.b.v. het volgende seizoen.
 4. Noordtangent: Geen noemenswaardige berichten al gaat er een roemer rond dat de ontwikkeling op een laag pitje staat!!
 5. Rommelmarkt: In zijn geheel wel geslaagd te noemen alleen viel het samen met de Eshof- markt. Volgend seizoen daar rekening mee houden en de markt met een aantal kramen uitbreiden. Ben buigt zich over de organisatie. De muzikale omlijsting door het combo Jos Vleugels was als vanouds: prima en sfeervol!
 6. Barbecue 27 juli: Een aantal uitnodigingen zijn al verspreid. Hans heeft een draaiboek gemaakt en een weet en kent zijn taak. We hopen op een grote opkomst en goed weer!
 7. Rondvraag: Rene vraagt hoe het staat met de Website, Elly: wordt goed bezocht en al de laatste activiteiten staan er op vermeld. Willy: Het onderhoud van het groen is een aanfluiting voor de gemeente Overbetuwe Op deze manier gooi je de goede naam betreffende onderhoud wel te grabbel. Zeer benieuwd wanneer de gemeente ingrijpt, wij hebben hier voor deze manier van “onderhoud”geen woorden voor!!Hans: Het meubilair voor de barbecue kunnen we betrekken van KSE, dank hiervoor. Leo: Op het veld achter de tennisbanen waar de kinderspelweek wordt gehouden worden dagelijks tientallen honden uitgelaten, zelfs een honden- uitlaatcentrale maakt hier gebruik van, dit is voor honden verboden terrein! Politie doe er wat aan!! Ben: Wil de ledenwerfactie nieuw leven inblazen; komt daar volgende vergadering op terug. Graag agenderen.

 

Namens de leefbaarheidgroep Koninginnebuurt,

 

Ben Holtrop, secretaris

 

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

 

www.lbgkoninginnebuurt.nl

 

Notulen vergadering dd. 13 juni 2012

Aanwezig: Theo van Beuningen, Leo de Wijs, Els Eijkelkamp, Willy Peters, Jos Vleugels, Leen Meeuwissen, Elly Holtrop, Hans Holtrop, Rene Verheijen, Marian van Aalten, Ben Holtrop.

 1. Opening:Hans opent om 19.00 uur de vergadering met een hartelijk welkom speciaal tot onze webmaster Elly.
 2. Vaststellen van de agenda: Deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld. N.a.v. de notulen, geen op- of aanmerkingen.
 3. Mededelingen en meldingskaart: Bij het vullen van de welkomstpakketten, folders bij de gemeente regelen met Sandra Mennen en niet met baliemedewerkers deze zijn niet op de hoogte van het e.e.a. De crew van de bingo avonden zal door voorzitter Hans tijdens de laatste avond in het zonnetje worden gezet.
 4. Noordtangent: geen nieuws (erg te erg stil).
 5. Rommelmarkt: De taken zijn verdeeld en we hopen op goed weer en een grote opkomst( gemeentelijke vergunning is binnen).
 6. Rondvraag: Ben is er een vergunning nodig voor de barbecue? Nee geen vergunning nodig! Rene: evalueert de dag oud/ jong van zaterdag 9 juni en roemt de organisatie waar Hans zich bij aansluit als waren de broodjes een beetje aan de dure kant. Alles werd mogelijk gemaakt middels sponsoring van C1000 en Algemene gezondheidsdienst. En dat men met een low budget nog goed kan presteren is die zaterdag wel bewezen. Willy vraagt waarom de WOP dagen altijd in de Koninginnebuurt zijn. Deze keuze ligt bij Vivare waar wij geen zeggenschap in hebben. De onkosten van de lbg worden door STUW ondergebracht bij de penningmeester van de groep. Hierover volgt nog overleg met de gemeente. Uit de vergadering komt nog een vraag over het aanbrengen van glasvezel kabel. Ben neemt dit mee naar een overleg dat hij heeft bij Vivare. Willy vraagt hoe groot is het gebied van de LBG Koninginnebuurt. Ben maakt een plattegrond zodat Elly dit op de website kan plaatsen.
 7. Sluiting Om 20.35 uur sluit Hans onder dankzegging de vergadering

Later ingekomen berichten

 • De mensen die last hebben ondervonden van opstekende stoeptegels en gevallen zijn krijgen eventuele schade vergoed door de verzekering van de gemeente. Hulde daarvoor.
 • De vergunning van de rommelmarkt is binnen.
 • De glasvezel kabel wordt gelegd tot aan de voordeur en wordt niet eerder naar binnen gebracht dan wanneer de bewoner een contract afsluit met een provider!

 

Namens de leefbaarheid groep  Koninginnebuurt,

 

Ben Holtrop, secretaris

 

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

Notulen vergadering dd 9 mei 2012

Aanwezig:  

Hans Holtrop, Marian van Aalten, Theo van Beuningen, Els Eijkelkamp, Jos Vleugels, Leo de wijs, Leen Meeuwissen.

Afwezig m.k.: Ben Holtrop, Willy Peters en Rene Verheijen.

Opening: Hans opent de vergadering en brengt zijn felicitatie over naar Leo voor zijn Koninklijke onderscheiding.

Vaststellen agenda: Deze wordt zonder wijzigingen vastgesteld.

N.a.v. de notulen van 4 april jl.: Deze worden zonder op- of aanmerkingen goedgekeurd

Mededelingen: Er zijn geen meldingskaarten binnen gekomen. Mededeling: Els verzorgd nu het aanbieden van welkomstpakketten aan nieuwe bewoners in de wijk.

Noordtangent: tijdens een onderhoud met de wethouder Dhr. F Witjes is duidelijk geworden dat er een nieuw onderzoek komt naar de te verwachte aantallen verkeer die gebruik gaat maken van de Noordtangent. Daarna volgt er overleg met de gemeente over het tracé en de loop daarvan. Er wordt binnen de gemeente nog steeds van uit gegaan dat deze via de Willem de Zwijgerstraat gaat lopen. Wij als WPN en Leefbaarheidgroep zullen ons met hand en tand verzetten tegen deze plannen! Ook ligt nog steeds de uitslag van een enquête op de plank over deze kwestie waar de buurtbewoners 100% tegen de komst zijn van de Noordtangent door de bebouwde kom dus via de W de Zwijgerstraat!

Bewonersavond: Is ook dit jaar weer een succes geweest. ( zie verslag) Rest ons om nogmaals iedereen te bedanken die Heeft meegewerkt aan deze avond met name wethouder mevr. G. Koopmans- Jacobs en projectleider dhr. Cor Klein Heerenbrink. De laatste sluit het project Koninginnebuurt af en geeft het stokje door aan de leefbaarheidgroep Koninginnebuurt om de leefbaarheid te continueren of nog te verbeteren.

Rondvraag: Leen informeert wanneer een koopwoning weer verkocht mag worden; daar staat geen termijn voor volgens dhr. Van Beuningen.

Sluiting: Onder dankzegging sluit Hans de vergadering om 20.30 uur.

De notulist met groet, Ben Holtrop.    

 

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

Elst, 05 april 2012

Notulen vergadering 04 april 2012

Aanwezig: Hans Holtrop, Jos Vleugels, Willy Peters, Theo van Beuningen en Ben Holtrop

Afwezig met kennisgeving: Marian van Aalten, Els Eijkelkamp, Leo de Wijs, Leen Meeuwissen, en Rene Verheijen                                                            

 1. Om 18. 59 uur opent Hans met een hartelijk welkom de vergadering.
 2. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld; de notulen worden onder dankzegging goedgekeurd.
 3. Mededelingen: De meldingskaart wordt zonder foto van de gebiedsagent afgedrukt. Wel worden de contactgegevens vermeld van de politie! Hans licht verder de groepen in die een taak hebben tijden de bewoners avond voor wat de evaluatie betreft van het afgelopen jaar. Verder deelt Hans mee dat de welkomstpakketten up to date zijn en aan nieuwe bewoners in de buurt  worden uitgereikt.
 4. Noordtangent: Willy en Ben hebben op 12 april om 15.30 een gesprek met de wethouder omtrent de “vorderingen”.
 5. Werkgroep verkeer: De enquête is uitgewerkt met resultaten en bezorgd bij de aanwonende aan de Grote Molenstraat. In het kort: er is bij Wervershove een zebrapad gelegd en er zijn meermalen snelheidscontrole uitgevoerd. De andere aandachtspunten worden nog door de gemeente onderzocht.
 6. Bewoners avond: Deze vindt plaats op woensdag 25 april om 20.00 uur in de Wieken! De rest van de vergadering wordt gewijd aan de invulling van deze avond. Het programma wordt u t.z.t. toe gezonden!
 7. Rondvraag en sluiting: om 1953 sluit Hans onder dankzegging de vergadering

Namens de LBG,

 

Ben Holtrop, notulist

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

Elst, 15 maart 2012

Notulen vergadering dd 14 maart 2012

Aanwezig: Els Eijkelkamp, Jos Vleugels, Leen Meeuwissen, Hans Holtrop, Theo van Beuningen (WPN) Willy Peters (WPN) Ben Holtrop, Rene Verheijen (STUW), Leo de Wijs.

Afwezig: Marian van Aalten (m.k).

 1. Opening: Om 19.30 uur opent Hans met een hartelijk welkom de vergadering.
 2. Vaststellen agenda: de agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld.
 3. N.a.v. de notulen; Hans heeft een gesprek gehad met een medewerker van het     vrijwilligers steunpunt. Daar is alleen hulp te verkrijgen voor incidentele activiteiten en     niet voor een structurele opzet. Indien nodig zullen we daar gebruik van maken.
 4. Mededelingen: Hans, Marian is nog niet thuis. Ben, heeft een afspraak gemaakt via Sandra Mennen met de wethouder, mevr. G Koopmans, over de invulling van de begroting en eventuele andere activiteiten samen met Willy Peters. Jos vraagt naar de structuur van de aanstaande bewonersavond i.v.m. de muzikale invulling. Mededelingen van het Wijkplatform Elst Noord: Willy, 9 juni is de bewonersdag jong/oud op en rond de gemeentewei “De Molenberg”, de voorbereidingen zijn in volle gang. Met Ramon van Manen een ronde gemaakt i.v.m. uitstallingbeleid vooral in de dorpsstraat. Afgesproken is dat alle middenstanders een brief krijgen met de regels ten aanzien van het uitstallingbeleid. De Irenestraat is een eenrichtingsstraat geworden. Omdat de dorpsstraat verlengd wordt tot aan de kerkhoven zal de kruising Valburgseweg/ Kerkeakkers ook op de schop gaan. De kans bestaat dat het minder gevaarlijk wordt. Alle wijkplatforms en dorpsraden gaan zich inzetten om een wandelpad te realiseren dat door de gehele gemeente loopt en een lengte zal gaan bedragen van 60 km.
 5. Noordtangent: Ben geeft aan dat er geen nieuws is maar merkt op dat de stilte beangstigend is. Het lijkt wel of de messen geslepen worden.
 6. Werkgroep verkeer: Maandagavond 12 maart het de verkeersgroep samen met Gemeente en politie een vergadering gehad. Er zijn door de politie een aantal snelheidscontroles geweest. De conclusie is dat er bijna geen overtreders zijn voor wat de snelheid betreft. De fietsproblematiek in Juliana- en Pr. Hendrikstraat wat het fietspad betreft wordt meegenomen en komt men later op terug. Idem de kruising Grieg- Juliana- en Grote Molenstraat. Deze is vooral voor fietsers erg complex dus gevaarlijk! De vergadering  op zich is door de verkeersgroep als zeer nuttig en in een goede sfeer verlopen.
 7. Bewonersavond: De invulling van de bewonersavond zal bestaan uit een evaluatie van de verschillende werkgroepen Ook wordt er tijd ingeruimd voor een gemeente functionaris en items die er in de wijk leven. Er zullen vertegenwoordigers zijn van verschillende instanties  Verder doen we tijdens de avond ook aan ledenwerving. Ook zullen er hoogstwaarschijnlijk weer een paar rondes bingo worden gedraaid. Na de vergadering met o.a. gemeente, STUW en Dhr.Heerenbrink zal het definitieve programma worden vastgesteld. Wel is zeker dan er een combo onder leiding van Jos Vleugels de muzikale omlijsting voor haar rekening neemt.
 8. Rondvraag: Ben, dinsdag 21 maart is er van 20.00 tot 22.30 weer een politiek debat voor raad en burgers.  22 maart gaan  Leo, Hans en Ben de herhalingscursus AED volgen van 20.00 – 22.30 uur. Rene: bedankt namens de verkeersgroep de huurdersvereniging voor het gebruik van het gebouw incl. de koffie. Jos geeft nogmaals aan dat het hoog tijd wordt voor ledenwerving, dit moet elke vergadering terug komen.

  Namens de leefbaarheidgroep,

 

Ben Holtrop, secretaris

 

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

https://lbgkoninginnebuurt.webnode.nl

 

Notulen vergadering dd 8 februari 2012

Aanwezig: Hans Holtrop, Leen Meeuwissen, Els Eijkelkamp, Jos Vleugels, Leo de Wijs, Rene Verheijen (STUW), Willy Peters (WPN)

Afwezig: Marian van Aalten.

 1. Opening: Om 19.32 uur opent Hans de vergadering met een hartelijk welkom.
 2. Vaststelen agenda en notulen vorige vergadering 11 januari jl.: De agenda en notulen worden zonder wijzigingen vastgesteld.
 3. Mededelingen en meldingskaarten:
 • Hans: Cor Heerenbrink komt op de bewonersavond en sluit dan met de gemeente de pilot Koninginnebuurt af en leidt hoogstwaarschijnlijk de avond.
 • Combo Jos vleugels verzorgt de muzikale omlijsting
 • Hans heeft voor de bewonersavond een gesprek geregeld met wethouder mevr. Koopman, Sandra Mennen(gemeente), mevr. B Thomassen (politie) en mevr. D de Wilde (Vivare) Willy en Ben vergezellen hem.
 • Rene: de meldingskaart activeren door deze op de site te plaatsen, Hans geeft dit door aan de webmaster.
 1. Noordtangent: Geen nieuws, alleen de ANWB richtingwijzer ter hoogte van de W. de Zwijgerstraat heeft een gedaante wisseling ondergaan. Kleiner bord geplaatst.
 2. Werkgroepverkeer: Resultaten van de enquête van de Grote Molenstraat zijn gebundeld en worden tijdens de vergadering van13 februari besproken en daarna een afspraak met de gemeente om eventuele oplossingen te vinden. Leo de Wijs heeft i.s.m. gemeenteambtenaar mevr. Pia Klomp de opstaande tegels in de wijk door wortelgroei van bomen in kaart gebracht en de schade van mensen die gevallen waren opgenomen en opgegeven aan de verzekering. Hier is zeker een compliment voor dhr. De Wijs en Gemeente op zijn plaats ook al omdat de trottoirs direct weer opnieuw ter plaatse geplaveid zijn!
 3. Werving nieuwe leden:
 • Een oproep plaatsen op onze website
 • Enquête houden op de bewonersavond
 • Enquête bijsluiten bij uitnodiging bewonersavond
 • Stukje in dag- en weekbladen, (Ben verzorgt dit).
 • Gesprek met medewerker vrijwilligerssteunpunt. ( Hans en Ben).
 1. Rondvraag: Rene is bezig met moestuintjes, vijf stuks, in de Beatrixstraat om deze functioneel te maken. Hiervoor heeft hij 3 groepjes mensen bereid gevonden om te assisteren bij dit project. Willy geeft aan dat er deze zomer een spelendag voor oud/ jong wordt georganiseerd op de gemeentewei “De Molenberg”Hij vraagt hierbij de medewerking van de leefbaarheidgroep.
 2. Sluiting: Om 21.16 uur sluit Hans onder dankzegging de vergadering

 

 

Namen de leefbaarheidgroep,

 

Ben Holtrop, notulist.

https:// lbgkoninginnebuurt.webnode.nl

 


Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

Notulen vergadering 11 januari 2012-01-12

Aanwezig: Leen Meeuwissen,Hans Holtrop, Els Eijkelkamp, Jos Vleugels, Leo de Wijs, Theo van Beuningen (WPN), Ben Holtrop, Rene Verheijen (STUW), Elly Holtrop (Webmaster).
Afwezig: Marian van Aalten
1.    Opening: Hans opent de vergadering met een hartelijk welkom speciaal aan onze gaste Elly Holtrop die in de toekomst de website van LBG Koninginnebuurt gaat verzorgen.
2.    Vaststellen agenda en notulen vergadering 14-12-2011: De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
3.    Mededelingen en meldingskaarten: Hans, tassen t.b.v. welkomstpakketten samenstellen wanneer ook de folders van de gemeente up to date zijn.
4.    Noordtangent: Geen nieuws van de gemeente, wel valt op dat er ter hoogte van de Willem de Zwijgerstraat al nieuwe ANWB borden zijn geplaatst die op voorhand al  Valburg en andere richtingen aangeven!!!!
5.    Werkgroep verkeer: De enquête aangaande de Grote Molenstraat is een succes wat deelname betreft. Hans en Leo gaan de op- en aanmerkingen rubriceren waarna een gesprek met de gemeente zal worden aangevraagd. De gekleurde stroken in Pr. Hendrik- en Julianastraat kunnen voor wat de rijrichting betreft volgens VVN het beste  met pijlen en borden aangegeven worden; dit meenemen tijdens gesprek met de gemeente.
6.    Website LBG Koninginnebuurt: Elly Holtrop geeft uitleg over de mogelijkheden van de site en vraagt of de vergadering ermee instemt met de lay-out en opzet. De reacties zijn zeer positief en waarderend dus zal zij deze taak op zich nemen. De site is weer een uitbreiding qua communicatie naar de bewoners toe. Wel zal Elly in de toekomst de vergaderingen bijwonen, zij bepaalt zelf wanneer het noodzakelijk is. Hulde voor haar werk!
7.    Rondvraag: Jos vraagt om bewegende beelden op de site van de wijk; mooi idee maar even een brug te ver. Hans: In de wijk zijn veel ongelijke trottoirs Verschillende mensen zijn gevallen over opstaande tegels namelijk ter plaatse van Grote Molenstraat 53/ 55 in pr Hendrikstraat op de hoek Beatrixstraat, Wilheminastraat t.p.v. Julianastraat. Men neemt in overweging om gerechtelijke stappen te ondernemen voor geleden letsel en schade. Theo: De gemeente is voornemens een andere busmij te nemen. Hierdoor komen een aantal halten en wijken  te vervallen. Het Wijkplatform Elst Noord heeft met klem hier tegen geprotesteerd. ( wordt vervolgd). Rene: Wijst op de mogelijkheden van “buurtlink”. Er zal contact worden opgenomen. Ook dit is een gegeven om ons gebied over diverse zaken in te lichten.
8.    Sluiting: Om 20.57 uur sluit Hans onder dankzegging de vergadering.

Namens LBG Koninginnebuurt,
Ben Holtrop