Notule vergadering 13 dec 2012

11-01-2013 12:02

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

https://facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

Notulen vergadering dd. 13 december 2012.

Aanwezig: Hans Holtrop, Leen Meeuwissen, Elly Holtrop, Els Eijkelkamp, Ben Holtrop, Leo de Wijs, Theo van Beuningen, Rene Verheijen, Marian van Aalten en Willy Peters.

  1. Opening: Hans opent de vergadering met een hartelijk welkom
  2. Vaststellen agenda en notulen vorige vergadering: De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. n.a.v. de notulen: wordt vastgesteld dat er nog steeds geen vervangende ruimte voor de uitvlucht aanwezig is. ( Maar ja ze, de gemeente, heeft nog een zee van tijd, drie weken). Ja…..”Veel beloven en weinig geven doet de……….”
  3. Mededelingen: Welkomstpakketten ligt even stil door een ongeval van Els, pakt het in het nieuwe jaar weer op. Rene: geeft een uiteenzetting over zijn afscheid als opbouwwerker bij de lbg Koninginnebuurt, er zijn te weinig vacante uren voorradig. Tijdens zijn relaas geeft hij een ieder een pakketje met als inhoud figuren met een dikke duim en laat weten dat de groep uitstekend werk verricht! Met vragen kan men altijd bij Rene langs komen hij bedankt ieder persoonlijk met de beste wensen voor de toekomst. Hans bedankt Rene voor zijn inzet en overhandigd hem een cadeaubon.
  4. Noordtangent: Geen nieuws
  5. Bespreken evenementen en jaaragenda maken: Ben heeft een concept gemaakt dat goedgekeurd wordt en door hem zal worden verzonden.
  6. Rondvraag: Theo, zaalhuur voor bingo; wordt goedgekeurd. Bingogroep kan zich zelf bedruipen. Theo maakt over de betaling een afspraak met Hans van Beek. Elly, vraagt toestemming om de website met een jaar te verlengen. Leen, vraagt hoe het verder gaat met de ledenwerving, Er is in de wijkkrant en op de website aandacht aan besteed.
  7. Sluiting: na een hapje en een drankje om 21.45 uur