Notule vergadering 12 september 2012

13-09-2012 14:10

Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

www.lbgkoninginnebuurt.nl

www.facebook.com/lbgkoninginnebuurt

 

notulen vergadering dd. 12 september 2012

Aanwezig: Els Eijkelkamp, Elly Holtrop, Leen Meeuwissen, Hans Holtrop, Marian van Aalten, Rene Verheijen (STUW), Theo van Beuningen, Ben Holtrop.

Afwezig: Jos Vleugels, Willy Peters. Beiden met kennisgeving.

Agenda:

  1. Opening:Hans opent de vergadering met een hartelijk welkom.
  2. De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld; n.a.v. de notulen: Ben, zijn de welkomstpakketten compleet? Ja alleen de spaarlampen moeten aangevuld worden. Sponsor gezocht. Vorige door Vivare betaald. Was eenmalig.
  3. Mededelingen: Jaaragenda voor 2013 opstellen aan de hand van gemeentegids. Dit om doublures met andere activiteiten in de gemeente te voorkomen.
  4. Noordtangent:  Via Kernenadviseur mevrouw S. Mennen een mail ontvangen over het verloop en ontwikkelingen van de Noordtangent. Hierbij worden wijkplatform en leefbaarheidgroep na college en raad pas ingelicht. Wij zullen ons beraden en daarna een brief met onze op- en aanmerkingen naar de gemeente sturen.
  5. Barbecue evaluatie: Zeer geslaagd en financieel kosten dekkend. Met dank aan de organisatie en entertainer Hans van Beek.
  6. Samenwerking jong en oud: Rene geeft aan welke samenwerkingsmogelijkheden hij voorstaat. Samen met de activiteiten van het LBG zoals BBC, Tuinwedstrijd, rommelmarkt deze uitbreiden. Ook een item op de bewonersavond met en door jongeren behoort tot de mogelijkheden. Opzet volgt door Ben.
  7. Rondvraag: Er komt vanuit het vrijwilligers- steunpunt een cursus in oktober over omgaan met vrijwilligers werven en behouden en binden. Hans regelt dat iemand van LBG daar aan deelneemt. Dan volgt nog een discussie over de rekening die niet meer door gemeente betaald wordt. Dit zijn kosten van kopiëren en bewonersavond. Theo regelt dit.

Namens LBG Koninginnebuurt,

Ben Holtrop, secretaris.