Notulen vergadering 11 januari 2012

13-01-2012 12:26


Leefbaarheidgroep Koninginnebuurt

Notulen vergadering 11 januari 2012-01-12

Aanwezig: Leen Meeuwissen,Hans Holtrop, Els Eijkelkamp, Jos Vleugels, Leo de Wijs, Theo van Beuningen (WPN), Ben Holtrop, Rene Verheijen (STUW), Elly Holtrop (Webmaster).
Afwezig: Marian van Aalten
1.    Opening: Hans opent de vergadering met een hartelijk welkom speciaal aan onze gaste Elly Holtrop die in de toekomst de website van LBG Koninginnebuurt gaat verzorgen.
2.    Vaststellen agenda en notulen vergadering 14-12-2011: De agenda wordt zonder wijzigingen vastgesteld. De notulen worden zonder opmerkingen goedgekeurd.
3.    Mededelingen en meldingskaarten: Hans, tassen t.b.v. welkomstpakketten samenstellen wanneer ook de folders van de gemeente up to date zijn.
4.    Noordtangent: Geen nieuws van de gemeente, wel valt op dat er ter hoogte van de Willem de Zwijgerstraat al nieuwe ANWB borden zijn geplaatst die op voorhand al  Valburg en andere richtingen aangeven!!!!
5.    Werkgroep verkeer: De enquête aangaande de Grote Molenstraat is een succes wat deelname betreft. Hans en Leo gaan de op- en aanmerkingen rubriceren waarna een gesprek met de gemeente zal worden aangevraagd. De gekleurde stroken in Pr. Hendrik- en Julianastraat kunnen voor wat de rijrichting betreft volgens VVN het beste  met pijlen en borden aangegeven worden; dit meenemen tijdens gesprek met de gemeente.
6.    Website LBG Koninginnebuurt: Elly Holtrop geeft uitleg over de mogelijkheden van de site en vraagt of de vergadering ermee instemt met de lay-out en opzet. De reacties zijn zeer positief en waarderend dus zal zij deze taak op zich nemen. De site is weer een uitbreiding qua communicatie naar de bewoners toe. Wel zal Elly in de toekomst de vergaderingen bijwonen, zij bepaalt zelf wanneer het noodzakelijk is. Hulde voor haar werk!
7.    Rondvraag: Jos vraagt om bewegende beelden op de site van de wijk; mooi idee maar even een brug te ver. Hans: In de wijk zijn veel ongelijke trottoirs Verschillende mensen zijn gevallen over opstaande tegels namelijk ter plaatse van Grote Molenstraat 53/ 55 in pr Hendrikstraat op de hoek Beatrixstraat, Wilheminastraat t.p.v. Julianastraat. Men neemt in overweging om gerechtelijke stappen te ondernemen voor geleden letsel en schade. Theo: De gemeente is voornemens een andere busmij te nemen. Hierdoor komen een aantal halten en wijken  te vervallen. Het Wijkplatform Elst Noord heeft met klem hier tegen geprotesteerd. ( wordt vervolgd). Rene: Wijst op de mogelijkheden van “buurtlink”. Er zal contact worden opgenomen. Ook dit is een gegeven om ons gebied over diverse zaken in te lichten.
8.    Sluiting: Om 20.57 uur sluit Hans onder dankzegging de vergadering.

Namens LBG Koninginnebuurt,
Ben Holtrop